Bloem tuingroep tuingroepen orthopedagogie

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen op verschillende vlakken zorg geboden. Wat is orthopedagogie binnen de zorg bij S&L Zorg? En wat zijn actuele ontwikkelingen binnen dit vakgebied? In dit artikel gaan we op zoek naar de antwoorden.

De rol van orthopedagogie

Een orthopedagoog is gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. De link met werken met kinderen wordt vaak gelegd, maar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werken orthopedagogen met mensen van diverse leeftijden. De taak van de orthopedagoog is om een goed beeld te krijgen van de cliënt.

Door middel van observaties, onderzoek en gesprekken stelt de orthopedagoog samen met de zorgcoördinator en behandelaars een gedegen individueel zorgplan op. Vanzelfsprekend worden cliënt en wettelijk vertegenwoordiger nauw betrokken bij het zorgplan. Ook volgt de orthopedagoog of de doelen die gesteld zijn, worden behaald en of dat er bijsturing nodig is. Een belangrijke taak van orthopedagogen is het adviseren van de begeleiders in hoe ze de cliënt het beste kunnen ondersteunen. Dit kan in de pedagogische besprekingen, maar ook via scholing aan medewerkers en vrijwilligers. De onderwerpen zijn divers: van autisme tot dementie en vrijheidsbeperkende maatregelen. Binnen de orthopedagogie maken we gebruik van verschillende innovatieve hulpmiddelen.

‘Lief, Lijf & Leven’

Mensen met een verstandelijke beperking missen vaak de nodige kennis over hun eigen lichaam en eventueel daaraan gekoppelde intimiteit. Aan de hand van fi lm en werkbladen van de Lief, Lijf & Leven box kan de cliënt op een prettige manier ondersteund worden in deze materie. En zo meer leren over de lichamelijke ontwikkeling.

Lief, lijf en leven box DVD

Hoe reageer je op seksueel gedrag van cliënten – ‘Vlaggensysteem’

Het vlaggensysteem biedt begeleiders houvast om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden. Dat wil zeggen: is het passend bij de ontwikkelingsleeftijd? En vervolgens kijk je wat je kunt doen bij gedrag dat niet wenselijk is.

Regie over eigen seksualiteit bij EMB

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) zijn 24 uur per dag afhankelijk van anderen. Regie hebben over hun eigen seksualiteit lijkt vrijwel onmogelijk en razend ingewikkeld. Juist daarom zijn meer kennis en handreikingen om met seksualiteit om te gaan erg belangrijk.

Hiervoor is een observatielijst signalering seksueel gedrag van mensen met EMB en een stellingenspel omtrent seksualiteit en EMB te gebruiken.

SEO-R kleurenprofiel

De SEO-R wordt al langer afgenomen om het sociale en emotionele niveau van de cliënt in beeld te brengen. Nu kan dat ook door het hele team gedaan worden met behulp van het SEO-R kleurenprofiel.

In de teambespreking wordt gezamenlijk het profiel van de cliënt in kaart gebracht op een concrete en visuele manier. Het bevordert de eenheid en eenduidigheid binnen een team over wat de cliënt sociaal en emotioneel aan kan en hoe hier mee om te gaan.

HI SENSE APP

Deze app maakt het voor begeleiders van mensen met een ernstige meervoudige beperking mogelijk om sensitief en adequaat te reageren op signalen. Zo begrijpt de begeleider de cliënt eerder en kan er beter ingespeeld worden op wat de cliënt wil. Het gevolg is dat mensen met EMB minder stress ervaren en meer regie krijgen over hun eigen leven.

Geplaatst op: 3 oktober 2016

hi sense app
hi sense app

Meer regie met orthopedagogie

Een grote ontwikkeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is die naar meer regie op het eigen leven. Orthopedagogen leveren hier een grote bijdrage aan. We laten Marianne Wubben en Wendy Goossens, orthopedagogen bij S&L Zorg, aan het woord.

Door: Silke van Dongen

Wat draagt de orthopedagoog bij aan meer eigen regie?
Marianne: “Een goede beeldvorming van de cliënt laat de mogelijkheden van de cliënt zien. Een belangrijk punt is het klein kijken. Vaak denk je bij doelen aan een langetermijndoel, terwijl het kunnen kiezen van welke kleding je aantrekt of waar je wilt zijn (huiskamer of je eigen kamer) van grote meerwaarde is voor de cliënt. Daarnaast mag een cliënt ook een foute keuze maken. Zo kan een cliënt die appelsap kiest er na één slok achter komen dat het toch niet lekker smaakt. Dat noemen we ervarend leren en die kans moet een cliënt krijgen.” Wendy vult aan: “Jezelf ontwikkelen gaat met vallen en opstaan. Van cliënten die minder goed verstaanbaar zijn, maken we videobeelden, zodat we zien op welke manier iemand keuzes maakt of initiatief neemt.”

Hoe ga je om met meer regie voor cliënten?
“Regie op eigen leven heeft voor iedereen een andere invulling. Voorbeelden zijn het kunnen kiezen wat je op je brood wilt, wanneer je eet, waar je op vakantie gaat. In iedere pedagogische bespreking wordt hierbij stilgestaan. Als orthopedagoog stel je vooral veel vragen;
wat wil de cliënt zelf of kun je zien wat de cliënt fi jn vindt, kan de cliënt een keuze maken en hoe maakt de cliënt een keuze? Kortom het bespreekbaar maken van vanzelfsprekendheden. Welk doel een cliënt met betrekking tot regie op eigen leven in zijn zorgplan heeft, verschilt. Dit is afhankelijk van waar interesses van een cliënt liggen en wat voor hem van meerwaarde is. We werken met een doel om te volgen hoe de cliënt met zijn eigen regie omgaat, maar ook om bewust te blijven van het belang van dit onderwerp”, legt Marianne uit.

Waar zie je de grootste verschuivingen?
Wendy vervolgt: “Er is vooral een verschil in visie te zien. Waar we eerder keken naar beperkingen, kijken we nu naar mogelijkheden. Wat kan wel en hoe realiseren we dit. Dit wil niet zeggen dat alles kan. Vanuit professionaliteit zullen ook samen met de cliënt grenzen gesteld worden, omdat bijvoorbeeld de gezondheid van de cliënt in gevaar komt. Ook het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen heeft grote aandacht en is van grote invloed op de regie. Het beperken van de vrijheid is zeer ingrijpend en gebeurt alleen als het echt niet anders kan. Het uitgangspunt bij de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen is nee, tenzij….”

Hoe ontwikkelt jullie werk zich verder?
“De vergrijzing in de zorg vraagt extra aandacht. Het aantal ouder wordende cliënten groeit. Hiermee groeit ook de vraag naar specifi eke zorg en huisvesting voor deze cliënten. Met bijvoorbeeld scholing spelen we hier op in. In teamscholing kan het dementiespel worden ingezet. Door middel van een speelse werkvorm vergroten we de kennis over dementie. Ook komen verschillende begeleidingsvormen aan bod“, gaat Wendy verder. Marianne: “Het gebruik van social media door cliënten is ook iets waar we steeds meer mee te maken krijgen. Enerzijds
geeft dit meer regie op het eigen leven en brengt het cliënten dichter bij de maatschappij en vergroot het het sociale netwerk. Aan de andere kant speelt ook de kwetsbaarheid van de cliënten op internet een rol. Dit blijft onze aandacht vragen. Hoe zorg je ervoor dat een cliënt maximaal kan profi teren van de mogelijkheden van social media op een veilige manier? Dit vraagt om een positieve houding van begeleiders tegenover het internet en kennis en vaardigheden om de cliënten hierin op de juiste manier te begeleiden. Door ons te blijven ontwikkelen kunnen we de cliënten zo goed mogelijk en waar nodig ondersteunen.”

Bronnen:

www.klostv.nl
www.embinbeeld.nl

Typ hier uw zoekopdracht

X